صفحهً اول

در باره منصور   

    تماس با منصور E-mail


 
 
 
 

          فراز و فرود تمدن هاى باستانى در بين النهرين

 

كُره زمين دوران يخبندان عديده اى را از سر گذرانيده است. پايان عصر يخبندان، آخرين بار، در حدود ۱۳۰۰۰ سال پيش رقم زده مى شود. از آن پس، هزاران سال دوران انتقالى سپرى شد تا اين كه در حدود ۱۰۰۰۰هزار سال پيش، زندگى آدميان در خاورميانه تحول فرهنگى يافت كه از آن به عنوان عصر ديرينه سنگى (Old Stone Age) و يا به عبارت ديگر (Palaeolithic) نام برده ..مى شود

   
 
 

فهرست تمامی مقالات


مقالات اقتصادی

مقالات فلسفی

مقالات روا نشنا سا نه

مقالات جا معه شنا سا نه

مقالات تا ریخی و با ستا نشنا سا نه

مقالات سیاسی- تحلیلی

جا یگاه عرفا ن و تما یز آن از د ین با وری

ضرورت مدرنیتهً ا یرا نی

بررسی و نقد شعر

بررسی و ا نتقا د اد بی

سرا یش شعر

 
web site design
Privacy Policy | ®2005 Mansor Pooyan 

27 - Aban - 1397